STRAP / TOOL MACHINE / SEALER, CLIP, Buckle / 공업용 포대 포장기 /스트레치 랩핑 머신 / 겉포장제 / 충격방지제 / 점착테이프 / 식품포장용 랩 / 기타 악세사리

                                               종이 앵글 / 모서리 보호대 / 코너 보호대 /스탠실 머신 / 열접착기 / Air Unit(공기조절기)테이프 디스펜서 / 금 / 패킹리스트


 

KM830

KM505(50mm×100m)

KM505(75mm×100m)

KM808

 

 

 

 

 

 anired10_up.gif